Duomenų apsaugos politika

I SKYRIUS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.1. Sveikatos priežiūros įstaiga UAB “Medgintras” (toliau – „Bendrovė“), įmonės kodas 160289489, Šiaurės pr.8C, Kaunas, el. paštas siauresklinika@altamedica.lt, tel. Nr.: +370 37 387101, duomenų apsaugos pareigūno tel. Nr. +370 608 49799, gerbdama svetainės www.altamedica.lt (toliau – „Svetainė“) interesantų, pirkėjų ar tiesiog lankytojų (toliau – „Lankytojas“ (-ai)) teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
  1.2. Ši Duomenų apsaugos politika reglamentuoja Bendrovės Lankytojų asmens duomenų tvarkymo principus bei tvarką, naudojantis Bendrovės Svetainės paslaugomis ar perkant prekes svetainėje, tuo suteikiant Bendrovei savo asmens duomenis. Lankytojai sutinka su šios Duomenų apsaugos politikos nuostatomis, išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Lankytojo sutikimo ir kurio Bendrovė paprašys, kai jo reikės.
  1.3. Lankytojai su Svetainės Duomenų apsaugos politika gali susipažinti Svetainės meniu paspaudę „Duomenų apsaugos politika“, o su slapukais iškylančioje slapukų juostoje. Laikoma, kad su slapukų naudojimu yra sutinkama, kai iškylančioje slapukų juostoje paspaudžiamas mygtukas „Patvirtinti visus slapukus“ arba „Patvirtinti pasirinktus slapukus“. Lankytojas prieštaraudamas Duomenų apsaugos politikai, slapukų naudojimui ir / ar nesutikdamas su privatumu ir / ar Asmens duomenų tvarkymu svetainėje, ar tiesiog nesusipažinęs su Svetainės Duomenų apsaugos politika, toliau negali naudotis Svetaine, o jeigu ir toliau naudojasi ja, reiškia veikia savo rizika ir atsakomybe, bei negali reikšti pretenzijų, susijusių su privatumu ir / ar Asmens duomenų tvarkymu svetainėje.
  1.4. Bendrovė sudarydama su Klientu sutartį, teikdama paslaugas ar parduodanti prekes ne šios Svetainės pagalba, turi teisę nustatyti papildomus asmens duomenų tvarkymo tikslus ir sąlygas, apie kurias nėra informuojama šioje Duomenų apsaugos politikoje. Norint sužinoti daugiau apie asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje, prašome teirautis ar atvykti į mūsų Bendrovę 1.1. punkte nurodytais kontaktais ar adresu.
  1.5. Tvarkydama Lankytojų asmens duomenis, Bendrovė laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“) Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (ERĮ) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.
  1.6. Bendrovė savo nuožiūra gali keisti šias Duomenų apsaugos politikos sąlygas, apie tai paskelbusi atitinkamą informaciją Svetainėje.
 2. DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
  2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas, Svetainės lankytojas ir pan., kurio asmens duomenis renka Bendrovė.
  2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

  Duomenų apsaugos politika
  2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  2.5. Duomenų tvarkymo apribojimas – saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje.
  2.6. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
  2.7. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Bendrovės darbuotojai nėra laikomi duomenų tvarkytojais.
  2.8. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
  2.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 3. KOKIE ASMENS DUOMENYS RENKAMI SVETAINĖJE?
  3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Lankytojų asmens duomenis, kuriuos patys Lankytojai pateikia lankydamiesi, registruodamiesi, teiraudamiesi, užsakydami paslaugas ir / ar pirkdami prekes Svetainėje: vardas, pavardė, el.pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, korespondencijos ir / ar prekės pristatymo adresas, prisijungimo vardas, slaptažodis, pirkėjo identifikacinis numeris, pirkimų istorija, registracijos data, su prekės ar paslaugos užsakymu, pardavimu ir apmokėjimu susiję duomenys, susirašinėjimai elektroniniu paštu ir informacija, kurios turinio Bendrovė negali nuspėti ir lemti ir kurią teiraudamasis, pranešdamas ir pan. Lankytojas pateikia laiške ar pranešimo formoje, informacija susijusi su pirkėjui suteiktomis nuolaidomis, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Lankytojas pateikė papildomai savo iniciatyva, registruojantis, užsakydamas paslaugas ir / ar pirkdamas prekes.
  3.2. Svetainėje naudojami slapukai, kurių pasirinkimą gali nulemti Svetainės lankytojai (išskyrus griežtai privalomus slapukus) ir kurie automatiškai renka Lankytojų netiesiogiai (naršymo, registracijos, paslaugų ir / arba prekių užsakymo ir / arba pirkimo, užklausų teikimo ir pan. metu) pateiktus asmens duomenis. Tai duomenys kurie yra automatiškai surenkami iš Lankytojų naudojamų kompiuterių ir / ar mobiliųjų įrenginių, prisijungus prie Svetainės, pvz.: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėsi Lankytojai prieš patekdami į Bendrovės Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan. Šiuos duomenis tvarko slapukų valdytojai (pvz.: Google Analytics) ir už jų saugojimo terminus Bendrovė neatsako ir jų neprižiūri.
  3.3. Daugiau apie asmens duomenis kuriuos Lankytojai netiesiogiai pateikia lankydamiesi Svetainėje, rasite šios Duomenų apsaugos politikos slapukų 9, 10 ir 11 skyriuose.
  3.4. Naudojantis Svetainės teikiamomis paslaugomis, Lankytojas prisiima visą atsakomybę už pateikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą.
  3.5. Jeigu Lankytojas nepateiks asmens duomenų, reikalingų sutarčiai sudaryti, vykdyti, Svetainės paslaugoms suteikti ir pan. arba pateiks neteisingus duomenis, Bendrovė negalės sudaryti su Lankytoju sutarties ir /ar įvykdyti jos sąlygų, ar nebesugebėti suteikti Lankytojui Svetainėje teikiamų ar bendrų paslaugų ar tiesiog tinkamai informuoti Lankytoją.

  Duomenų apsaugos politika
  3.6. Pasikeitus Svetainėje nurodytiems jūsų asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Lankytojas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti ir / ar papildyti savo pateiktus asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją.
  3.7. Atskirais atvejais, Svetainės administratorius turi teisę prašyti patikslinti ir / ar papildyti Lankytojo asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją, jei ji yra būtina Svetainės paslaugoms teikti, Bendrovės įsipareigojimams ar sutarties vykdymui.
  3.8. Jeigu svetainėje yra sukuriama atskira Lankytojo paskyra, Lankytojas yra atsakingas už savo prisijungimo slaptažodžių konfidencialumą, bei už bet kuriuos veiksmus, kurie Svetainėje atliekami prisijungus naudojant Lankytojo prisijungimo duomenis. Lankytojas negali atskleisti prisijungimo duomenų tretiesiems asmenimis. Sužinojus ar įtarus, kad Lankytojo prisijungimo duomenys tapo žinomi ar gali tapti žinomi tretiesiems asmenims, Lankytojas privalo nedelsiant apie tai informuoti Svetainės administratorių 1.1. punkte nurodytais kontaktais bei pasikeisti prisijungimo duomenis. Tuo atveju, jeigu Svetainės administratorius nebus apie tai informuotas, kai Svetainės paslaugomis naudosis trečiasis asmuo, kuris prie Svetainės prisijungs naudodamasis jūsų prisijungimo duomenis, mes laikysime, kad prisijungėte jūs.
 4. KOKIAIS TIKSLAIS IR PAGRINDAIS YRA RENKAMI IR TVARKOMI ASMENS
  DUOMENYS?
  4.1. Lankytojo asmens duomenis Bendrovė tvarko turėdama teisinį pagrindą ir / ar pagrįstą ir teisėtą interesą, nepažeidžiantį Lankytojo interesų, teisių ir laisvių.
  4.2. Bendrovė tvarko asmens duomenis sekančiais duomenų tvarkymo tikslais:
  4.2.1. elektroninės prekybos, užsakymų vykdymo ir Svetainės (elektroninės parduotuvės) administravimo, prekių (siuntų) pristatymo pirkėjams ir administravimo bei kitų iš pirkimo – pardavimo santykių kylančių įsipareigojimų vykdymo tikslais;
  4.2.2. su paslaugų ar prekių užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimo;
  4.2.3. pažeistų teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo, įrodinėjimo ir teisinių ginčų sprendimo tikslais;
  4.2.4. Lankytojo identifikavimo Svetainėje tikslu;
  4.2.5. Lankytojo registracijos Svetainėje tikslu;
  4.2.6. Lankytojo identifikavimo ir prisijungimui prie savo paskyros, paslaugų ir / ar prekių pirkimo apdorojimo ir administravimo tikslais;
  4.2.7. komunikacijos tame tarpe ir susirašinėjimo su Svetainės Lankytoju tikslais;
  4.2.8. pranešėjų teisių užtikrinimo tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu;
  4.2.9. bei kt. su Bendrovės teisinėmis prievolėmis ir įsipareigojimais susijusiais tikslais.
  4.3. Asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR (ES) 2016/679 teisiniais pagrindais:
  4.3.1. 6 str. 1 d. b punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
  4.3.2. 6 str. 1 d. c punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  4.3.3. 6 str. 1 d. f punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas;
  4.4. Jeigu Bendrovė norės naudoti Lankytojo duomenis kitiems tikslams, kuriems neturi sutartinio arba kito teisinio pagrindo, Bendrovė prašys Lankytojo sutikimo. Turėdami Lankytojo sutikimą (kurį Lankytojas bet Duomenų apsaugos politika
  kuriuo metu gali atšaukti), Bendrovė naudos duomenis tik konkrečiam tikslui įgyvendinti, pavyzdžiui, kaip nurodyta Tiesioginės rinkodaros skyriuje.
 5. KAIP YRA TVARKOMI LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS?
  5.1. Bendrovė užtikrina, kad Lankytojų asmens duomenys bus:
  5.1.1. tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  5.1.2. renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
  5.1.3. adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
  5.1.4. tikslūs ir prireikus atnaujinami;
  5.1.5. tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
 6. KAM TEIKIAMI LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS?
  6.1. Bendrovės darbuotojų ir įgaliotų asmenų prieiga prie Lankytojo asmens duomenų suteikiama tik pareigybinių funkcijų vykdymui pagal Darbuotojo pareigas bei vaidmenį Bendrovėje.
  6.2. Visi duomenų gavėjai, kuriems Bendrovė perduoda (ar prireikus perduos) asmens duomenis, yra teisės aktais arba pasirašytinai įpareigoti (ar bus įpareigoti) saugoti konfidencialią informaciją. Negavus Lankytojo sutikimo arba prašymo, Bendrovė neperduos asmens duomenų kitiems šiose sąlygose nenurodytiems asmenims, išskyrus atvejus, kai Bendrovė bus įpareigota tai daryti Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų numatyta tvarka.
  6.3. Bendrovė teikdama paslaugas ar parduodama prekes, vykdydama Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, savo įsipareigojimus ir prievoles, vidaus administravimo tikslais arba remiantis Bendrovės pagrįstu interesu ir / ar esant teisiniam pagrindui gali gauti ir / ar perduoti Lankytojo asmens duomenis valstybės, teisėsaugos institucijoms ir kt. juridiniams ar fiziniams subjektams, taip pat tretiesiems asmenims pavyzdžiui lizingo, kredito, draudimo, pervežimo, kurjerių, teisinių paslaugų ir kt. bendrovėms, partneriams ar paslaugų tiekėjams, taip pat jei tai būtina siekiant apginti Bendrovės teises ir perduoti duomenis teismams, asmenims dalyvaujantiems skolų išieškojimo procedūrose, antstoliams arba tiesiog vykdant įstatymais Bendrovei paskirtas prievoles.
  6.4. Svetainėje teikiamų paslaugų užtikrinimui, Lankytojų asmens duomenys yra perduodami šiems Duomenų tvarkytojams:
  6.4.1. Mūsų internetiniame puslapyje yra integruotos trečiųjų šalių (Facebook, Instagram, Google ir MalerLite) teikiamų paslaugų funkcijos.
  6.5. Bendrovė pasitelkia tik tuos Duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad Duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Lankytojų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
  6.6. Bendrovė pažymi, kad aukščiau nurodyti Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Lankytojų asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus.
 7. KIEK LAIKO SAUGOMI ASMENS DUOMENYS?
  7.1. Lankytojų asmens duomenys saugomi viso bendradarbiavimo laikotarpiu ir tiek, kiek jie bus reikalingi sutarties ar Svetainės paslaugų (pirkimo – pardavimo) įvykdymui ir administravimui, o po to tiek laiko, kiek asmens duomenų saugojimas Bendrovei yra privalomas Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Skirtingų Asmens duomenų pagal skirtingus duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpiai gali būti

  Duomenų apsaugos politika
  nuo 1 iki 10 metų, o tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato, Bendrovė skirtingus asmens duomenis saugo
  skirtingais terminais, atsižvelgdama į duomenų tvarkymo tikslus ir realius teisėtus Bendrovės pagrindus pvz.:
  7.1.1. paslaugų ir / ar prekių pirkimo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų ar prekių užsakymu
  susijusių buhalterinių dokumentų administravimui, saugomi 10 metų (Lietuvos vyr. archyvaro 2011 03 09 d.
  įsakymas Nr.V-100);
  7.1.2. asmenų, davusių sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ir duomenų
  rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo – iki kol bus atšauktas sutikimas arba
  pasibaigus tikslui dėl kurio buvo duotas sutikimas, saugoma 1 metus;
  7.1.3. įrodinėjimo medžiagos pateikimo teismui ar ginčų nagrinėjimo metu, duomenys saugomi pagal
  duomenų saugojimo laikotarpius reglamentuojančius teisės aktus, o atsitikus įvykiui, ginčui, tyrimui, teisminiam
  procesui ir pan. nuo įvykio pradžios ir 1 metus po tyrimo pabaigos ir / ar teismo galutinio sprendimo ar atitinkamų
  institucijų galutinio sprendimo priėmimo;
  7.1.4. prisijungimo duomenys prie Svetainės nuolat, kol Lankytojas naudojasi Svetaine, bei 3 metus
  nustojus ją naudotis;
  7.1.5. duomenys susiję su komunikacija, saugomi iki komunikacijos pabaigos, arba 2 metus nuo paskutinio
  komunikacijos momento;
  7.1.6. kontaktiniai duomenys saugomi nuolat kol yra teikiamos paslaugos ar vyksta ikisutartinė
  komunikacija, bei 2 metus pasibaigus paslaugų teikimui ar nesudarius paslaugos sutarties ir t.t.
  7.2. Norint tiksliai sužinoti Jums rūpimą informaciją, galite kreiptis šios Duomenų apsaugos politikos 1.1.
  punkte nurodytais kontaktais ir / ar adresu.

  II SKYRIUS. RINKODARA

 8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS
  8.1. Be atskiro Lankytojo sutikimo, Bendrovė gali naudoti Lankytojo kontaktinius duomenis pranešimų ar
  priminimų siuntimui paštu, el. paštu, telefonu ar SMS žinute, kai šie pranešimai yra susiję su sutarties sudarymu,
  įskaitant veiksmus prieš sutarties sudarymą, teikiamomis paslaugomis ir / ar Bendrovės teisinių prievolių ir / ar
  įsipareigojimų užtikrinimui ir panašiais tikslais (kurie nėra priskiriami prie tiesioginės rinkodaros tikslų).
  8.2. Bendrovė gali naudoti Lankytojo asmens duomenis naujienlaiškių, pasiūlymų, kvietimų ir kitokių
  reklaminių pranešimų siuntimui, taip pat teirautis dėl esamų paslaugų ar prekių kokybės paštu, el. paštu, telefonu
  ar SMS žinute, tik turint Lankytojo išankstinį sutikimą t.y. vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio
  1 d. a punktu, t.y. duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais
  konkrečiais tikslais, bei Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis. Bendrovė gali vykdyti
  sekančius veiksmus Tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint Lankytojo išankstinį sutikimą):
  8.2.1. naujienlaiškių siuntimo tikslais;
  8.2.2. Lankytojų nuolaidų (lojalumo) kortelių suteikimo, nuolaidų apskaitos, kortelių administravimo,
  Lankytojų turinčių lojalumo korteles ir davusių sutikimą dėl duomenų tvarkymo, informavimo paštu, el. paštu,
  telefonu ar SMS žinute apie naujoves ir akcijas, tikslais;
  8.2.3. tiesioginės rinkodaros, žaidimų, loterijų, apklausų, viktorinų, konkursų, akcijų, statistikos anketų,
  balsavimo ir panašių veiksmų organizavimo ir vykdymo tikslais;
  8.2.4. Lankytojo dalyvavimo pirkėjų lojalumo (nuolaidų) programoje užtikrinimo, tiesioginės rinkodaros,
  kiek ji susijusi su lojalumo (nuolaidų) programa vykdymo tikslais;
  8.2.5. verslo analitikos bei statistikos analizės, bendrųjų tyrimų, leidžiančių gerinti paslaugas bei tobulinti jų
  kokybę, vykdymo tikslais.

  Duomenų apsaugos politika
  8.3. Turint Lankytojo sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomų asmens duomenų tvarkymo ir
  saugojimo laikotarpiai galėtų būti:
  8.3.1. Lankytojų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių ir / ar sutikusių dėl tokio asmens duomenų
  tvarkymo – kol tęsiasi tiesioginės rinkodaros programa (tikslas dėl kurio buvo duotas sutikimas), jai pasibaigus
  duomenys saugomi 1 metus;
  8.3.2. kol Lankytojas naudojasi nuolaidų kortele. Po paskutinio pasinaudojimo kortele, duomenys saugomi
  3 metus;
  8.3.3. kol bus atšauktas sutikimas. Sutikimą galima atšaukti Duomenų apsaugos politikos 18 punkte
  nurodytomis sąlygomis.
 9. SLAPUKAI
  9.1. Siekiant užtikrinti galimybę Lankytojams patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje, Svetainėje
  naudojami Slapukai.
  9.2. Kas yra slapukai? Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Svetainės lankytojo įrenginio (pvz.,
  kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Svetainės lankytojas naršo interneto svetainėse.
  Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos
  minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.
  9.3. Kodėl naudojami slapukai? Siekiant, kad Svetainės lankytojui būtų suteiktos visavertės internetinės
  svetainės paslaugos, bei užtikrinant galimybę lankytojui patogiau ir efektyviau naršyti svetainėje, į lankytojo
  kompiuterį (įrenginį) įrašomi Slapukai. Įrašytą informaciją Bendrovė naudoja lankytojo kaip ankstesnio
  internetinės svetainės lankytojo atpažinimui, informacijos apie suteiktas paslaugas ir / ar pirkinius išsaugojimui,
  svetainės lankomumo statistikos rinkimui ir kt. Slapukai padeda užtikrinti, kad svetainė veiktų taip, kaip ji turi
  veikti; užtikrina, kad lankytojas neturės iš naujo prisijungti kaskart apsilankęs svetainėje (jei naudojama
  prisijungimo funkcija); padeda išsaugoti lankytojo nustatymus, pasirinktus per apsilankymą; padidina svetainės
  veikimo greitį ir saugumą; suteikia lankytojams galimybę pasidalinti puslapiais socialiniuose tinkluose; užtikrina
  lankytojo galimybes pritaikyti svetainę savo poreikiams; užtikrina greitesnės informacijos paiešką svetainėje;
  padeda tobulinti svetainę, kad lankytojams jį būtų dar patrauklesnė; padeda pritaikyti veiksmingesnę rinkodarą.
  9.4. Kokios yra slapukų rūšys?
  9.4.1. Griežtai privalomi slapukai. Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir
  naudotis svetainės funkcijomis. Galite savo naršyklę nustatyti taip, kad ji šiuos slapukus blokuotų arba apie juos
  praneštų, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės vietos ar funkcijos gali neveikti ir svetainė veiktų ne taip
  sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur lankytojas
  lankėsi internete.
  9.4.2. Analitiniai slapukai. Šie slapukai leidžia skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad
  būtų galima matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose
  lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma
  reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų
  surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.
  9.4.3. Funkciniai slapukai. Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą,
  pavyzdžiui, jie efektyvina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų
  pozicijas. Funkciniai slapukai neseka lankytojo veiksmų kitose svetainėse. Jei lankytojas neleis šiems slapukams
  veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti.
  9.4.4. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami tam, kad
  Svetainės lankytojui būtų rodoma įdomesnė ir jo interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios
  reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos

  Duomenų apsaugos politika
  kampanijos veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką lankytojas žiūrėjo,
  apsilankęs svetainėje.
 10. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

 11. KAIP GALIMA VALDYTI SLAPUKUS?
  11.1. Griežtai privalomi slapukai yra naudojimosi Bendrovės Svetaine privaloma sąlyga. Jei atsisakysite
  šių slapukų, Bendrovė negalės užtikrinti Svetainės funkcionalumo.
  11.2. Svetainės lankytojas gali kontroliuoti funkcinių, tikslinių arba reklaminių slapukų naudojimą,
  pakeitęs Svetainės slapukų ar naudojamos naršyklės nustatymus ir ištrindamas slapukus. Daugumoje naršyklių
  galima:
  11.2.1. patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti ir ištrinti atskirus slapukus;
  11.2.2. blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
  11.2.3. blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
  11.2.4. blokuoti visų slapukų siuntimą;
  11.2.5. uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

  Duomenų apsaugos politika
  11.3. Talpyklos ir slapukų išvalymo galimybes, galite peržiūrėti paspaudę šias nuorodas:
  https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt arba
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  11.4. Atkreipkite dėmesį, kad ištrynus slapukus arba išjungus slapukų naudojimą, ateityje Svetainė gali
  neveikti tinkamai ar neveikti visiškai. Dėl šių priežasčių Bendrovė nerekomenduoja išjungti slapukų naudojantis
  Svetaine.
 12. SVETAINĖJE PATEIKIAMOS NUORODOS
  12.1. Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, teisės aktus, socialinius
  tinklus ir kt. šaltinius. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra
  taikomos šių svetainių Duomenų apsaugos politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių
  pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų Duomenų apsaugos politikų nuostatas.
  12.2. Paspaudus Svetainėje socialinių tinklų Facebook, Instagram, YouTube ir kt. nuorodas, kuriose
  Bendrovė administruoja jai priklausančias paskyras, taip pat gali būti naudojami slapukai, kuriuos administruoja
  socialinių tinklų valdytojai. Kai kurie šiais slapukais surinkti duomenys, gali būti perduoti Bendrovei.

  III SKYRIUS. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 13. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS IR KAIP JIE YRA
  TVARKOMI
  13.1. Duomenų subjektas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę
  patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia
  tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę iš duomenų valdytojo gauti
  patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi
  teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu
  jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. Kai asmens
  duomenys perduodami į trečiąją valstybę, duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie tinkamas su
  duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones. Duomenų valdytojas pagal prašymą, kartą per kalendorinius
  metus pateikia tvarkomų asmens duomenų kopiją nemokamai. Už bet kurias kitas duomenų subjekto prašomas
  kopijas duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas. Kai duomenų
  subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis ir išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją
  pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.
 14. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI NETIKSLIUS DUOMENIS
  14.1. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų
  netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų
  subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas
  papildomą pareiškimą.
 15. TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS („TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM”)
  15.1. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su
  juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens
  duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  15.1.1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip
  tvarkomi;

  Duomenų apsaugos politika
  15.1.2. asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
  15.1.3. asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnį;
  15.1.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  15.1.5. asmens duomenys buvo surinkti, kai duomenų subjektas buvo jaunesnis nei 16 amžiaus ir
  nepilnamečio duomenys buvo surinkti be tėvų ar globėjų sutikimo.
  15.2. Tačiau šios teisės netaikomos, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas:
  15.2.1. siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
  15.2.2. siekiant laikytis Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos
  teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso
  labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
  15.2.3. dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje;
  15.2.4. archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais;
  15.2.5. siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
 16. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ
  16.1. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą kai
  taikomas vienas iš šių atvejų:
  16.1.1. asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų
  valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
  16.1.2. asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų
  ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
  16.1.3. duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia
  duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
  16.1.4. duomenų subjektas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo
  teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
 17. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ
  17.1. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų
  valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir turi teisę persiųsti tuos duomenis
  kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam
  kliūčių, kai:
  17.1.1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu;
  17.1.2. duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
  17.2. Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.
  17.3. Naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas
  duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.
  17.4. Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso
  labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.
 18. TEISĖ NESUTIKTI IR ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ DUOMENŲ TVARKYMUI
  18.1. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti,
  kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento 6
  straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Duomenų valdytojas

  Duomenų apsaugos politika
  įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant
  pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
  18.2. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet
  kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant
  profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
  18.3. Kai duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens
  duomenys tokiais tikslais nebetvarkomi.
  18.4. Kai asmens duomenys yra tvarkomi mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais pagal 89
  straipsnio 1 dalį, duomenų subjektas dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių turi teisę nesutikti, kad su juo
  susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai duomenis tvarkyti yra būtina siekiant atlikti
  užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso priežasčių.
  18.5. Pastaba: Lankytojo atsisakymas sutikti su duomenų tvarkymu, gali apriboti ar visai nutraukti jo
  galimybę naudotis Bendrovės Svetainės paslaugomis, jei be Lankytojo duomenų Bendrovė negalės vykdyti
  paslaugų teikimo ar įsipareigojimų vykdymo. Tačiau jeigu Lankytojo duomenų tvarkymas bus sustabdytas
  tiesioginės rinkodaros tikslais, Lankytojas ir toliau galės naudotis Bendrovės paslaugomis, tačiau nebegalės gauti
  su tiesiogine rinkodara susijusių pranešimų apie teikiamas nuolaidas ar pan.
 19. TEISĖ REIKALAUTI, KAD NEBŪTŲ TAIKOMAS TIK AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ
  TVARKYMU, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ, GRINDŽIAMAS SPRENDIMAS
  19.1. Šiais atvejais, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik
  automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas:
  19.1.1. kai Bendrovė priima sprendimus grindžiamus tik automatizuotu duomenų tvarkymu.
  19.1.2. Duomenų subjektui kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo
  peržiūros, duomenų valdytojas turi atlikti išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir duomenų subjekto pateiktos
  informacijos vertinimą, kurį atlieka duomenų valdytojo asmuo, kuris turi atitinkamus įgaliojimus ir gebėjimus
  pakeisti sprendimą.
 20. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ DUOMENŲ APSAUGĄ KONTROLIUOJANČIAI
  INSTITUCIJAI
  20.1. Duomenų tvarkymą ir apsaugą Lietuvos Respublikoje prižiūri ir kontroliuoja Valstybinė duomenų
  apsaugos inspekcija (VDAI). Jeigu Jūs nutarėte, kad Bendrovė pažeidė Jūsų teises į duomenų tvarkymą, Jūs
  turite teisę kreiptis į VDAI (https://vdai.lrv.lt) telefonu +370 85 279 1445 ar el. paštu ada@ada.lt.
 21. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS
  21.1. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu,
  pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis,
  Bendrovės darbuotojas pateiks dokumento formą, kurioje nurodysite savo pageidavimus dėl duomenų tvarkymo
  įmonėje. Atsakymą apie sprendimą, pateiksime per 30 kalendorinių dienų.
  21.2. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, į Bendrovę galite kreiptis šios Duomenų apsaugos
  politikos 1.1. punkte nurodytais kontaktais ir / ar adresu.
  21.3. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu
  asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį
  dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų
  subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14
  straipsnius.

  Duomenų apsaugos politika
  21.4. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet
  kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant
  prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi
  būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši
  nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal
  Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
  21.5. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti
  nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais
  pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
  21.6. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.
  21.7. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius
  duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens
  vardą, pavardę, asmens kodą, identifikavimo numerį pagal duomenų valdytojo identifikavimo sistemą (jei tokia
  naudojama), adresą ir kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti
  atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
  21.8. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas paprašys papildomos
  informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
  21.9. Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų
  nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo
  pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio
  parašo, prašymą turėtumėte pateikti asmeniškai arba paštu, aukščiau nurodytomis sąlygomis.
  21.10. Prašymai dėl teisių, nustatytų BDAR, įgyvendinimo, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį.
  Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams,
  atskirai pranešant prašymo teikėjui ir nurodant laikotarpio pratęsimo priežastis.
  21.11. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo formą galite atsisiųsti paspaudus čia >>
 22. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS
  22.1. Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jam
  pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti
  informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir
  apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Kai duomenų subjektas prašymą
  pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis
  priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.
  22.2. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Taisyklių IX skyriuje nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis
  nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 darbo dienų duomenų subjektas apie tai informuojamas
  nurodant priežastis.
  22.3. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento
  (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.
  22.4. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba.
  22.5. Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir
  informacija teikiama nemokamai.
  22.6. Bendrovės veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi
  teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija,
  atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A.
  Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt, taip pat LR teismui.
  Commented [DAP1]: Yra atskiras failas „Duomenų subjekto
  prašymas – įkelti į 21.11 punkto aktyvią nuorodą“ Reikia įkelti su
  aktyvia nuoroda, kad būtų galima atsisiųsti prašymo formą iš
  svetainės

  Duomenų apsaugos politika
  22.7. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas
  turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į LR teismą.

  IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 23. Ši Duomenų apsaugos politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus
  teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.
 24. Bendrovė, jos darbuotojai, susiję ar įgalioti asmenys, taip pat Svetainės Lankytojai privalo laikytis
  Duomenų apsaugos politikoje nustatytų sąlygų ir įpareigojimų bei atlikdami savo funkcijas vadovautis šioje
  Duomenų apsaugos politikoje nustatytais principais.
 25. Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus
  informuosime, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją.
  Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-25