Pirkimo-pardavimo taisyklės

 

ALTAMEDICA PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato pirkėjo ir pardavėjo, paslaugų gavėjo ir paslaugų teikėjo teises bei pareigas, atsakomybę parduodant ir įsigyjant asmens sveikatos priežiūros paslaugų kuponus elektroninėje parduotuvėje www.parduotuve.altamedica.lt  (toliau – „ALTAMEDICA“), taip pat, nustato paslaugų pagal juos teikimo sąlygas ir tvarką. 
  2. Prieš vykdant užsakymą ALTAMEDICA, pirkėjas privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprato. 
  3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šių Taisyklių pagrindu kylantiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  4. Prieš atlikdamas užsakymą pirkėjas privalo patvirtinti ar yra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis sutinka pažymėdamas varnele: Su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, o atsisakius tai padaryti, pateikto užsakymo įvykdymas nėra galimas. Pirkėjas neturi teisės pirkti ALTAMEDICA, jei nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka ar sutinka iš dalies. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. Pirkėjas, pažymėjęs minėtą varnelę, turi teisę atsispausdinti šias Taisykles. 
  5. Paslaugos, įsigytos ALTAMEDICA, nepradedamos teikti, tol, kol nėra gauti sutikimai/leidimai ar patvirtinimai, kurie, vadovaujantis teisės aktais, yra būtini norint pradėti teikti ar gauti paslaugas. 
  6. Papildomos paslaugų kuponų įsigijimo ir paslaugų teikimo sąlygos konkrečiai paslaugai, taikomos akcijos, nuolaidos, išimtys, jeigu taikomos, gali būti nurodomos ir pasiūlymo aprašyme. 
  7. Taisyklės netaikomos perkant prekes/paslaugas fizinėje ALTAMEDICA ar jo partnerių , kuponų pardavimo ar paslaugų teikimo vietoje.
  8. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti Taisykles, esant būtinybei ar atsižvelgdamas į vykdomos veiklos organizavimo pokyčius, asortimentą, teisės aktų nustatytus reikalavimus ir jų pokyčius. Apie bet kokį atliktą Taisyklių atnaujinimą, pardavėjas apie atnaujintas Taisykles informuoja pateikdamas atnaujintą Taisyklių redakciją www.altamedica.lt ir www.parduotuve.altamedica.lt. Pirkėjas, prieš užsisakydamas kuponus, kiekvienu atskiru atveju privalo susipažinti su galiojančiomis Taisyklėmis. Pirkėjui yra taikoma ta Taisyklių redakcija, kuri galiojo užsakymo metu. 
  9. Duomenų saugos politika ir detali informacija apie duomenų, įskaitant asmens duomenis, tvarkymą ALTAMEDICA yra pateikiama paspaudus „Duomenų saugumo politika. Prieš vykdant užsakymą, privaloma atidžiai perskaityti Duomenų saugumo politiką, kadangi netvarkant Duomenų saugumo politikoje nurodytos apimties duomenų nebūtų įmanoma suteikti atitinkamų paslaugų ar pristatyti , kuponų. Jeigu dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo nuotoliniu būdu pasikeičia tvarkomų asmens duomenų apimtis, naudojamos priemonės (įskaitant saugumo priemones), atsakingi asmenys ar kt., atitinkami atliekami atnaujinimai „Duomenų saugumo politikoje“.
  10. Sąskaita faktūra laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pirkėjui bus pateiktas kartu su paslaugų kuponu arba bus atsiųstas pirkėjui jo užsakyme nurodytu elektroniniu paštu. 
  11. Draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti ALTAMEDICA pateiktą informaciją (tekstus, paveikslėlius, prekės ženklus, grafinį dizainą, programinį kodą ir kt.) be išankstinio rašytinio Pardavėjo sutikimo, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis.
  12. ALTAMEDICA gali inicijuoti įvairias riboto laikotarpio akcijas paslaugoms, kuponams dėl jų, įsigyti. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, todėl pirkėjas kiekvieną kartą turi susipažinti su akcijų sąlygomis ir jų galiojimu. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, tai yra nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas jau apmokėtoms paslaugoms, paslaugų kuponams.
 1. INFORMACIJA APIE PARDAVĖJĄ IR E-PARDUOTUVĖS VALDYTOJĄ
  1. E-parduotuvės www.parduotuve.altamedica.lt valdytojas ir pardavėjas yra UAB „MEDGINTRAS”, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 160289489, registruotos buveinės adresas Šiaurės pr. 8C, Kaunas (toliau – Pardavėjas). Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT602894811, informacinis el. paštas: pardavimai@altamedica.lt, kontaktinis telefono numeris 8 373 87101 arba +370 611 47273. Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama ALTAMEDICA skiltyje „Apie mus“.
  2. Pardavėjas pareiškia ir patvirtina, kad visos paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimais, o asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik atitinkamame ALTAMEDICA padalinyje (įstaigoje) turint atitinkamą galiojančią licenciją (leidimą) teikti atitinkamas sveikatos priežiūros paslaugas ir specialisto atitinkamos specializacijos praktikuojančio, teisės aktų nustatyta tvarka suteikiančią teisę teikti atitinkamas paslaugas.
  3. Visos paslaugos yra teikiamos maksimaliai rūpestingai atitinkamą kvalifikaciją turinčių specialistų, vadovaujantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais, atitinkamomis metodikomis, rekomendacijomis bei tvarkomis bei gerąja medicinos mokslo praktika.
  4. Pardavėjas paslaugų teikimui gali pasitelkti šiuos partnerius:
   1. UAB „Eikime kartu“, juridinio asmens kodas 135847159, adresas Prancūzų g. 6, Kaunas, informacinis el. paštas prancuzuklinika@altamedica.lt, kontaktinis telefono numeris 8 377 54000; 
   2. UAB „Pasirink“, juridinio asmens kodas 135846961, adresas V. Lašo g. 1, Kaunas, Lietuvos Respublika, informacinis el. paštas lasoklinika@altamedica.lt, kontaktinis telefono numeris 8 373 30302 arba 8 612 39890.
  5. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos konsultacijos, tyrimai, procedūros) pagal paslaugų kuponus, gali būti teikiamos vienu iš nurodytų ALTAMEDICA tinklo /padalinių adresų (atitinkamų paslaugų teikimo vietų), turinčių licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir kvalifikuotus licencijuotus atitinkamus specialistus tokių  paslaugų teikimui, atsižvelgiant į kupono įsigijimo sąlygas ir paciento pasirinkimą:
   1. ALTAMEDICA Šiaurės klinika: Šiaurės prospektas 8C, LT-49155 Kaunas (tyrimai, procedūros ir konsultacijos);
   2. ALTAMEDICA Suaugusiųjų Reabilitacijos klinika: Šiaurės prospektas 8A, LT-49155 Kaunas (tyrimai, procedūros ir konsultacijos);
   3. ALTAMEDICA Senamiesčio klinika: Šv. Gertrūdos g. 64, LT-44269 Kaunas (tyrimai, procedūros ir konsultacijos);
   4. ALTAMEDICA Psichikos Sveikatos Centras: Šv. Gertrūdos g. 64, LT-44269 Kaunas; Vytauto g. 60 (Nuo Gegužės 27 d. Vytauto g. 134), Garliava (tik konsultacijos);
   5. ALTAMEDICA Lašo klinika: V. Lašo g. 1, LT-50166 Kaunas (tyrimai, procedūros ir konsultacijos);
   6. ALTAMEDICA Prancūzų klinika: Prancūzų g. 6, LT-44441 Kaunas (tyrimai, procedūros ir konsultacijos).
   7. ALTAMEDICA Vaikų Reabilitacijos klinika: Šiaurės pr. 8C (II aukštas), LT-49220, Kaunas. (tyrimai, procedūros ir konsultacijos).
   8. ALTAMEDICA Reabilitacijos klinika Garliavoje: Vytauto g. 60 (Nuo Gegužės 27 d. Vytauto g. 134), LT-53259, Garliava. (tyrimai, procedūros ir konsultacijos). 
  6. Išankstinės registracijos metu paslaugos gavėjas yra informuojamas apie konkrečius specialistus, kurie paslaugos gavėjo pageidaujamu laiku gali suteikti atitinkamą paslaugą bei jų kvalifikaciją, iš kurių paslaugos gavėjas turi teisę pasirinkti paslaugos teikėją. Tuo atveju, kai paslaugas konkrečiu suderintu metu teikia vienas tam tikros srities specialistas, pacientui paslaugą teikia šis specialistas.
  7. Pardavėjas pareiškia ir patvirtina, kad pirkėjui (paslaugos gavėjui) kupone dėl paslaugų nurodytos apimties asmens sveikatos priežiūros paslauga bus suteikta įstaigoje, turinčioje licenciją, suteikiančią teisę veiklos adresu (adresais) teikti atitinkamą ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros paslaugą, dėl kurios konsultuojamas paslaugos gavėjas ir konsultuojama, o paslaugas teikiantys gydytojai ir specialistai privalo turėti specialisto spaudo numerį ir (ar) galiojančią licenciją verstis atitinkama asmens sveikatos priežiūros praktika ar kita sveikatinimo veikla.
 1. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
  1. ALTAMEDICA turi teisę pirkti toliau nurodyti asmenys (toliau ir aukščiau – pirkėjas arba Jūs):
   1. veiksnus fizinis asmuo,
   2. nepilnametis nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas,
   3. juridinis asmuo,
   4. visų 3.1.1-3.1.3 asmenų įgalioti atstovai pagal įstatymą ar įgaliojimą.
  2. Pirkėjas pažymėdamas, kad jis yra susipažinęs ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtinta, kad jis atitinka šiame skyriuje nurodytus asmens, turinčio teisę pirkti ALTAMEDICA, kriterijus, ir turi teisę pirkti ALTAMEDICA siūlomus paslaugų kuponus.
  3. ALTAMEDICA pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma elektronine forma nuotoliniu būdu. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai suformavęs krepšelį, patvirtinęs, jog yra susipažinęs su Taisyklėmis bei Duomenų saugumo politika, pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėjimas“ ir faktiškai apmoka užsakymą. 
  4. Prieš pateikiant užsakymą pirkėjas privalo pasitikrinti ir įsitikinti visų užsakymo formoje pateiktų duomenų tikslumu, kadangi taisyti ar keisti užsakymo po jo apmokėjimo nebus galima.
  5. Pirkėjas turi teisę pirkimą nenurodant pirkėjo asmens duomenų kaip vardas, pavardė, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti konkretų pirkėją. Tačiau, paslaugos suteikimui/ užsakymo įvykdymui yra būtina nurodyti el. pašto adresą (kuriuo galėtų būti pateikiamas kuponas ir/ar kita reikšminga informacija) ir telefono numerį (kuriuo turėtų būti identifikuojamas paslaugų gavėjas ir kuriuo suteikta paslauga (jeigu paslauga nuotolinė) ar pateikta kita reikšminga informacija, susijusi su užsakymo vykdymu. 
  6. ALTAMEDICA perkant kuponus dėl paslaugų, paslaugų gavėjas ir pirkėjas gali nesutapti, todėl užsakymo formavimo metu būtina nurodyti informaciją, nurodytą kaip būtiną identifikuoti paslaugos gavėją. Jeigu pirkėjas perka kuponą nuotolinei paslaugai, šis apmokėdamas už tokių paslaugų kuponą savo veiksmais patvirtina, kad sutinka su nuotolinės paslaugos teikimu jam nuotoliniu būdu. Tuo atveju, jeigu paslaugos gavėjas yra kitas asmuo, jo sutikimas dėl paslaugos teikimo laikoms duotu, kai paslaugos gavėjas užsiregistruoja nuotolinei konsultacijai ir prie jos prisijungia.
  7. ALTAMEDICA pirkėjas užsisakyti kuponus gali visą parą septynias dienas per savaitę, tačiau Pardavėjas neatsako už ALTAMEDICA neveikimą ar laikiną veikimo sutrikimą dėl trečiųjų asmenų kaltės ar (ir) nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių.
  8. ALTAMEDICA kainos nurodomos eurais bei pateikiamos pasiūlymo aprašyme, suformuotame užsakyme prieš vykdant apmokėjimą. ALTAMEDICA kainos gali būti keičiamos, todėl galiojanti kaina užsakymo pateikimo metu pirkėjui yra nurodoma suformuotame užsakymo krepšelyje kaip mokėtina suma.
  9. Atsiskaitymas pagal užsakymą ALTAMEDICA vykdomas per OPAY mokėjimų surinkimo sistemą ( https://www.opay.eu/lt/kas-yra-opay ).  Suformavus užsakymą paspaudus „Apmokėti“ ir pasirinkus vieną iš pateiktų mokėjimo būdų. Neatlikus viso apmokėjimo, užsakymas laikomas nepateiktu ir negali būti vykdomas. Atsakomybė už duomenų saugumą elektroninio mokėjimo vykdymo metu tenka pirkėjui ir atitinkamam bankui ir (ar) elektronines atsiskaitymo paslaugas teikiančiai įmonei.
  10. Pirkėjas atlikdamas užsakymą atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis:
   1. Telefono Nr., kuriuo paslaugos gavėjui gali būti teikiama nuotolinė konsultacija, siunčiamas priminimas apie registraciją arba teikiama nuotolinė paslauga (jeigu perkama nuotolinė paslauga);
   2. El. pašto adresą, kuriuo pirkėjui pateikiama sąskaita-faktūra, kuponas, teikiamos nuotolinės paslaugos nuoroda, kita reikšminga informacija, susijusi su užsakymo įvykdymu;
   3. taip pat nurodyti kitą informaciją (jeigu Pardavėjas nurodo, kad atitinkamą informaciją reikalinga nurodyti pateikiant užsakymą). 
  11. Pirkėjas, apmokėdamas už užsakymą, patvirtina, kad visa pirkėjo Pardavėjui pateikta informacija ir duomenys, įskaitant asmens duomenis, yra teisingi ir atitinka tikrovę.
  12. Pirkėjas supranta, kad jo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiami/ pateikiami informaciniai pranešimai būtini užsakymui įvykdyti.
  13. Visą esminę informaciją apie siūlomas įsigyti kuponus ir jų savybes Pardavėjas pateikia kupono dėl paslaugų aprašyme, jeigu Taisyklėse ar jos aprašyme nenumatyta kitaip.
  14. ALTAMEDICA svetainėje kaina nurodoma eurais, PVM pridedamas, jei taikytinas, ir tokiu atveju kaina svetainėje nurodoma su taikytinu PVM. Į svetainėje nurodytą kupono, paslaugos kainą nėra įskaičiuotos:
   1. su paslaugos suteikimu susijusios kitos išlaidos;
   2. mokėjimo pavedimų, mokėjimo kortelės aptarnavimo mokesčiai ir pan. išlaidos, pirkėjui atsiskaitant pagal užsakymą Šias išlaidas pirkėjas pats susimoka pagal jo mokėjimo įstaigos taikomus įkainius. 
  15. ALTAMEDICA galima įsigyti elektroninį paslaugų kuponą įvairioms asmens sveikatos priežiūros ir kitoms paslaugoms, kuriuo Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kupone nurodytomis sąlygomis suteikti galimybę pasinaudoti kupone nurodytą asmens sveikatos priežiūros ar kita paslauga Pardavėjo/ jo padalinių (įstaigų) procedūrų kabinetuose/klinikose, nurodytuose 5.2 punkte (jeigu kupone nenurodyta kitaip), kupone nurodytai sumai:
   1. psichologo konsultacijai: nuotoliniu būdu (telefonu arba per ZOOM ar kitą ALTAMEDICA naudojamą programą) ar kontaktiniu būdu (atvykus į vieną iš kupone nurodytų paslaugų teikimo vietų, suderintą išankstinės registracijos metu su Pardavėju, jeigu kupone nenurodyta kitaip); ar
   2. psichiatro konsultacijai: nuotoliniu būdu (telefonu arba per ZOOM ar kitą ALTAMEDICA naudojamą programą) ar kontaktiniu būdu (atvykus į vieną iš kupone nurodytų paslaugų teikimo vietų, suderintą išankstinės registracijos metu su Pardavėju, jeigu kupone nenurodyta kitaip); ar
   3. kito specialisto konsultacijai, nurodyto siūlomo įsigyti kupono paslaugos aprašyme: nuotoliniu būdu (telefonu arba per ZOOM ar kitą ALTAMEDICA naudojamą programą), kontaktiniu būdu (atvykus į vieną iš kupone nurodytų paslaugų teikimo vietų, suderintą išankstinės registracijos metu su Pardavėju, jeigu kupone nenurodyta kitaip); ar
   4. įvairiems tyrimams ir tyrimų programoms, procedūroms, nurodytoms siūlomo įsigyti kupono paslaugos aprašyme.
  16. ALTAMEDICA turi teisę pasiūlyti įsigyti ir kitus nei Taisyklių 4.1 punkte nurodytus kuponus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, tačiau detalios jų pirkimo-pardavimo sąlygos, kiek jų nereglamentuoja Taisyklės, pateikiamos atitinkamo pasiūlymo aprašyme.
  17. Kuponas užsakomas ir apmokamas Taisyklių III skyriuje nurodyta tvarka. Kuponas pristatomas tik pirkėjo užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu. Pristatymas laikomas įvykdytu, kai kuponas pristatomas pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu pirkėjas per 24 val. nuo apmokėjimo negauna kupono el. paštu, šis privalo kreiptis į Pardavėją el. paštu: pardavimai@altamedica.lt  ir pateikti apmokėjimą patvirtinančio dokumento išrašą iš savo sąskaitos, kuriuo buvo atliktas mokėjimas, o Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 darbo dieną susisiekti su pirkėju bei informuoti apie tai, kada kuponas bus pateiktas pirkėjui. Kupono galiojimo terminas nurodomas kupone.
  18. ALTAMEDICA kuponas suteikia teisę paslauga už nurodytą kupone kainą pasinaudoti tik vienam asmeniui, nurodytam užsakymo metu kaip paslaugų gavėjui. Pakeisti kupono užsakymo metu pateikto paslaugos gavėjo galimybės nėra. Kuponu galima pasinaudoti tik vieną kartą. 
  19. ALTAMEDICA įsigyjamos kuponu vienos psichiatro ar psichologo konsultacijos teikimo trukmė, nepriklausomai nuo teikimo būdo (kontaktinė ar nuotolinė): iki 40 min., jeigu įsigyjant konkretų kuponą nenurodyta kitaip. Kitų specialistų vienos konsultacijos trukmė: iki 30 min., jeigu įsigyjant konkretų kuponą nenurodyta kitaip.
  20. ALTAMEDICA kupone yra nurodoma esminė informacija: kuponu įsigyja paslauga ir jos teikimo būdas, kupono įsigijimo data, kupono numeris, pagrindinė informaciją apie paslaugos teikimo sąlygas ir (ar) kupono naudojimo išimtis. 
  21. Kuponas pirkėjui pateikiamas tik jo nurodytu el. paštu po jo apmokėjimo gavimo.
  22. Kuponų galiojimo terminas yra 3 mėnesiai nuo kupono įsigijimo dienos, nurodytos ant kupono, jeigu ant jo nenumatyta kitaip. 
  23. Kuponai į pinigus nekeičiami ir jų grąžinti negalima, išskyrus vartotojo teisę atsisakyti nuotoliniu būdu įsigyto kupono (t. y. kupono pirkimo sutarties) per 14 dienų nuo jo įsigijimo dienos. Kuponai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų (konsultacijos, tyrimai, procedūros) negali būti grąžinami, pratęsiami, keičiami į kitus (su priemoka ar be jos), išskyrus atvejus kai Pardavėjas geranoriškai su tuo sutinka.
  24. Kuponas paslaugai įsigyti laikytinas sutartimi su naikinamuoju terminu, todėl pasibaigus kupono galiojimo laikui, baigiasi Pardavėjo prievolė suteikti teisę kupono turėtojui už jame nurodytą sumą, o paslaugos gavėjui gauti tam tikrą paslaugą, o kupono turėtojas praranda reikalavimo teisę. Jeigu kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu ne dėl nuo Pardavėjo priklausančių priežasčių, teisė pasinaudoti kuponu pasibaigia, o sumokėti pinigai už kuponą negrąžinami, išskyrus šioje Taisyklėse numatytas išimtis.
  25. Paslaugos, įsigytos pagal kuponą, gali būti teikiamos darbo dienomis nuo 8:00 iki 19:00 val., išskyrus atvejus kai ant kupono (taip pat, kartu prieš jį įsigyjant – formuojant užsakymą) nurodomas kitoks galimas paslaugų pagal kuponą teikimo laikas.  
  26. Paslaugos pagal kuponą teikiamos tik iš anksto užsiregistravusiems asmenims. Asmuo, siekdamas pasinaudoti kuponu PRIVALO jo galiojimo laikotarpiu iš anksto užsiregistruoti paslaugos teikimui paskambinęs telefono Nr. 8 37 227 410 arba +370 611 18427 darbo dienomis nuo 8:00 iki 19:00 val., nurodant kupono numerį, paslaugos teikimo formą (nuotolinė ar kontaktinė) bei paslaugos gavėjui tinkamus laikus paslaugai suteikti. Pirkėjas registruojamas paslaugos suteikimui atsižvelgiant į faktinį Pardavėjo užimtumą ir turimas galimybes suteikti paslaugą, taip pat, pirkėjo galimybes nurodytu laiku atvykti/pasinaudoti paslauga. Registratūros darbuotojas informuoja, jeigu vizitui reikia pasiruošti iš anksto (pvz. nevalgyti prieš tyrimus ir pan.). Jeigu sutartu laiku paslaugos gavėjas negali atvykti/būti pasiekiamas nuotoliniu būdu, pranešus iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną, suteikiama teisė kupono galiojimo laikotarpiu vizitą perkelti į kitą laiką. 
  27. Išimtis: Lietuvos Respublikos vyriausybei ar kitai atsakingai instancijai įvedus nepaprastą padėtį ir/ar ekstremalią situaciją (karantiną, paskelbus privalomas prastovas, apribojus Pardavėjo veiklą, asmenų laisvą judėjimą (įskaitant patekimą į LR teritoriją) ar pan.), dėl ko būtų apribota ar draudžiama Pardavėjo ar atitinkamos paslaugos (specialisto) veikla, nepasibaigusio galioti kupono galiojimo laikas nemokamai automatiškai yra pratęsiamas nepaprastosios padėties galiojimo terminui, jeigu kupone nenurodyta kitaip.
  28. Kai ALTAMEDICA parduodami kuponai ne asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, tokių kuponų panaudojimo sąlygos, keitimo ir grąžinimo, pratęsimo tvarka, jeigu tokie taikomi  ir (ar) būtini pagal teisės aktų reikalavimus, nurodomi siūlomo įsigyti kupono paslaugai aprašyme, užsakyme ir (ar) atitinkame kupone. Kiek nenumatyta kitaip, kuponams dėl kitų nei asmens sveikatos priežiūros paslaugų taikomos ir Taisyklėse numatytos sąlygos.  
  29. ALTAMEDICA neprisiima jokios atsakomybės, jei užsakymo formoje nustatytu būdu pirkėjui (gavėjui) pristatytas kuponas prarandamas ar sugadinamas.
  30. Pirkėjai turi teisę ALTAMEDICA kuponą įsigyti tik sau arba kitam užsakymo metu nurodytam asmeniui. Pirkėjai neturi teisės perpardavinėti įsigytų kuponų, jų kopijuoti, naudoti ar juos įsigyti kitu neteisėtu būdu. Visos kupono dizaino  ir turinio autorinės teisės priklauso Pardavėjui ar jo partneriams. Asmuo, įsigijęs dovanų kuponą ne iš ALTAMEDICA ir (ar) gavęs ne iš ALTAMEDICA (kai pirkėjas kitas asmuo) neturi teisės reikšti pretenzijų dėl tokio kupono negaliojimo. Neteisėtai įsigytu kuponu disponuojančiam asmeniui gali būti panaikinta teisė pasinaudoti kupone nurodyta paslauga, o pinigai už  tokį kuponą negrąžinami.
  31. Pirkėjas pareiškia ir patvirtina, kad pasirinkus ir apmokėjus kuponą dėl konkrečios nuotolinės paslaugos, pagal šį kuponą pacientui gali būti teikiamos tik nuotolinės paslaugos, o kupone nurodyto paslaugos teikimo būdo keisti nebus galima. Pirkėjas pareiškia ir patvirtina, kad supranta, jog atsisakius duoti sutikimą nuotolinės konsultacijos paslauga negalės būti teikiama, o pinigai už kuponą nebus grąžinami. 
  32. Jeigu užsakymo formoje nėra nurodyta informavimo priemonių, kuriomis pageidaujama gauti nuotolinę paslaugą, nuotolinė paslauga negali būti užsakoma ir (ar vykdoma).
 1. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
  1. Atsižvelgiant paslaugų kupono dėl paslaugų pobūdį, paslaugos gali būti teikiamos kontaktiniu būdu – fizinėje paslaugų teikimo vietoje arba nuotoliniu būdu – telefonu, nurodytu užsakymo metu arba kitu registracijos metu suderintu nuotolinio bendravimo būdu paslaugos gavėjui ir paslaugos teikėjui esant skirtingose vietose tuo pačiu metu. 
  2. Kai paslaugos teikiamos fizinėje paslaugų teikimo vietoje kontaktiniu būdu, paslaugų teikėjas ir (ar) jų teikimo adresas bus nurodytas užsakomos paslaugos aprašyme arba kupone bei gali būti patikslintas išankstinės registracijos metu, atsižvelgiant į paslaugos teikėjo galimybes ir paslaugų gavėjo pageidavimą. Jeigu užsakomos paslaugos aprašyme arba kupone nenurodyta kitaip, asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos vienu iš nurodytų ALTAMEDICA tinklo adresų, paslaugos teikėjui ir pacientui kartu fiziškai dalyvaujant vienu metu, nurodytų Taisyklių 2.6 punkte.
  3. Jei paslauga teikiama nuotoliniu būdu  naudojami įrankiai, priemonės paslaugai nuotoliniu būdu teikti (telefonu, ZOOM, ir pan.). Nuotoliniu būdu paslaugos gali būti teikiamos telefonu, o išimtiniais atvejais suderinus išankstinės registracijos metu ir (ar) esant tokiai galimybei nurodytai dovanų kupone, internetu, naudojantis video konferencijos įrankiais. Pardavėjas/paslaugos teikėjas neatsako už nuotoliniu būdu teikiamos paslaugos trikdžius, kurie kilo ne dėl Pardavėjo ar paslaugos teikėjo (specialisto) kaltės (pvz. mobiliojo telefono ryšio kokybę, interneto ryšio kokybę, naudojamų įrankių video konferencijoms organizuoti sutrikimus ir kt.). Esant poreikiui, pvz. paslaugą teikiant ZOOM, paslaugos gavėjo el. paštu, nurodytu užsakymo pateikimo metu, gali būti pateikta prisijungimo nuoroda. Nuoroda pateikiama ne vėliau kaip 4 val. iki paslaugos teikimo pradžios. 
  4. Jei pirkėjas užsakė paslaugos teikimą ar įsigijo kuponą dėl  paslaugų teikimo kontaktiniu būdu, tačiau dėl valstybėje įvestų ribojamųjų priemonių, paslaugos teikimas fizinėje paslaugų teikimo vietoje nėra galimas/ ribojamas, Pardavėjas gali:
   1. pasiūlyti suteikti paslaugą nuotoliniu būdu (jei atsižvelgiant į užsakytos paslaugos pobūdį tai yra įmanoma) ir tokiu atveju šalys suderins paslaugos teikimo laiką bei paslauga bus teikiama nuotoliniu būdu, arba
   2. atidėti paslaugos teikimą ir suteikti paslaugą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai atitinkamos ribojamosios priemonės bus panaikintos.
  5. Užsakydamas paslaugą, kuponą paslaugai bei spausdamas mygtuką „Apmokėti“, atlikęs apmokėjimą, pirkėjas įsipareigoja:
   1. Kupono galiojimo laikotarpiu išankstinės registracijos metu suderintu laiku atvykti į fizinę paslaugų teikimo vietą (bei užtikrinti, kad asmuo, kuriam buvo užsakoma paslauga, nustatytu laiku atvyktų į fizinę paslaugų teikimo vietą), jei paslaugos teikiamos fizinėje paslaugų teikimo vietoje;
   2. nustatytu laiku, bei naudodamasis Pardavėjo ar išankstinės registracijos metu nurodytais įrankiais bei priemonėmis nuotoliniu būdu prisijungti prie nuotolinės konsultacijos ar kitos užsakytos paslaugos (bei užtikrinti, kad asmuo, kuriam buvo užsakoma paslauga, nustatytu laiku nuotoliniu būdu prisijungtų prie nuotolinės konsultacijos ar kitos užsakytos paslaugos). Šiame punkte nurodyta pareiga, be kita ko, apima ir pareigą nurodytu laiku priimti įeinantį telefono skambutį, taip pat,  instaliuoti reikiamas priemones į pirkėjo (paslaugų gavėjo) kompiuterį ar kitą naudojamą įrenginį arba atitinkamu laiku  kitaip priimti skambutį telefonu bei užtikrinti, kad konsultacijos metu jokie tretieji asmenys neturėtų galimybių prisijungti, taip pat, užtikrinti, kad nebūtų daromas vaizdo ar garso įrašas.
  6. Išankstinės registracijos metu suderintu laiku negalint atvykti ar prisijungti nuotoliniu būdu, privaloma ne vėliau kaip prieš 24 val. iki paslaugų teikimo pradžios informuoti apie tai telefonu arba el. paštu.  Pirkėjui ar asmeniui, kuriam buvo užsakyta asmens sveikatos priežiūros paslauga ar nupirktas kuponas, informavus Pardavėją per nurodytą terminą, registracija gali būti pakeista (perskirta) kitam laikui.
 1. Išankstinės registracijos metu suderintu laiku neatvykus į fizinę paslaugų teikimo vietą ar neprisijungus prie nuotolinės konsultacijos ar kitos užsakytos paslaugos ir nepranešus      5.6 p. nustatyta tvarka/neperkėlus konsultacijos laiko, kuponas laikomas panaudotu, kadangi paslaugų teikėjas šį laiką negali priimti kitų klientų. 
 1. NUOTOLINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
  1. Nuotolinė konsultacija – ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdas, kai Taisyklių nustatyta tvarka, naudojant nuotolinio ryšio priemones, pacientui teikiama ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojui ir pacientui esant skirtingose vietose tuo pačiu laiku. Gydytojas šią paslaugą gali teikti dirbdamas ASPĮ patalpose arba savo nuotolinėje darbo vietoje, jei esant ekstremaliai situacijai ar dėl kitų objektyvių priežasčių ASPĮ ar jos padalinio veikla laikinai vykdoma nuotoliniu būdu (toliau – gydytojo darbo vieta).  
  2. Nuotolinio ryšio priemonės – vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonės (įskaitant programinę įrangą, bendravimo platformas ir kt.) ir (ar) kitos elektroninių ryšių technologijos, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį ir kurios gali būti naudojamos teikiant ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros paslaugą, kai paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas yra skirtingose vietose tuo pačiu ar skirtingu laiku. ALTAMEDICA specialistai naudojasi šiomis nuotolinio ryšio priemonėmis: telefonu, programa ZOOM, Microsoft Teams, taip pat, atskirais atvejais, – kitomis, kurios patvirtintos įstaigos vadovo vidaus įsakymu ir yra saugios bei tinkamos naudoti.
  3. Nuotolinė konsultacija pacientui gali būti teikiama, jei pacientas kreipiasi:
   1. dėl ūmaus sveikatos būklės sutrikimo arba ūminės ligos, arba dėl lėtinės ligos paūmėjimo, arba kai atliekama ilgalaikė paciento sveikatos būklės stebėsena pagal Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus, ir tai yra ne pirmas paciento kreipimasis dėl to ligos epizodo ar dėl ilgalaikio paciento sveikatos būklės stebėjimo;
   2. dėl lėtinės ligos;
   3. dėl įtariamos užkrečiamosios ligos, nurodytos elektroninių nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
   4. dėl kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios gali būti suteiktos be paciento tiesioginio kontakto su gydytoju.
  4. ASPĮ ir joje dirbantis gydytojas ir šeimos gydytojo komandos narys negali teikti tik nuotolinių konsultacijų.
  5. ASPĮ turi turėti nuotolinėms konsultacijoms teikti reikalingas 4.8.2 p. nurodytas nuotolinio ryšio priemones ir įrangą. ASPĮ turi teisę pasirinkti, kokiomis nuotolinio ryšio priemonėmis teikti ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu ir privalo naudoti saugias duomenų perdavimo atžvilgiu priemones (nuotolinėms konsultacijoms teikti naudojamos IPR IS saugumas nevertinamas). 
  6. Nuotolines paslaugas teikiantys specialistai/gydytojai negali naudoti asmeninių mobiliųjų įrenginių (telefonų, kompiuterių, planšetinių kompiuterių) jungtis prie programinės įrangos, įrankių ar bendravimo platformų, taip pat naudoti šiose platformose sukurtų asmeninių paskyrų.
  7. Nuotolinių konsultacijų metu vaizdo ir (ar) garso įrašymas draudžiamas.
  8. Teikiant nuotolinę konsultaciją pacientui, tuo pačiu metu negali būti teikiamos nuotolinės ar kontaktinės konsultacijos kitam pacientui ar gydytojui.
  9. Teikiant nuotolinę konsultaciją pacientui sveikatos priežiūros specialisto darbo vietoje ir (ar) nuotolinio ryšio priemonėmis kartu prisijungę gali būti tik tie sveikatos priežiūros specialistai, kurie tiesiogiai susiję su nuotolinės konsultacijos pacientui teikimu. Minėtos paslaugos teikimo metu kitiems asmenims būti sveikatos priežiūros specialisto darbo vietoje ir (ar) nuotolinio ryšio priemonėmis kartu prisijungti yra draudžiama.
  10. Jeigu suplanuota nuotolinė konsultacija pacientui dėl laikino nuotolinio ryšio priemonių veikimo sutrikimo ar kitų objektyvių priežasčių nesuteikiama, nuotolinė konsultacija pacientui iš naujo organizuojama Taisyklių nustatyta išankstinės registracijos tvarka.
  11. Užsakyme nurodytomis ir (ar) išankstinės registracijos metu patvirtintomis  nuotolinio ryšio priemonėmis, registracijos metu sutartu laiku sveikatos priežiūros specialistas susisiekia su pacientu ar jo atstovu, surenka anamnezę, nustato subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteikta informacija) ir: o nusprendęs, kad pacientui reikalinga kontaktinė konsultacija, t. y. nuotoliniu būdu negalima nustatyti paciento sveikatos būklės, atlikti kitų reikalingų veiksmų, pacientą registruoja gauti kontaktinės konsultacijos. Apie tai pažymi ESPBI IS asmens medicinos dokumentuose – formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025), kurioje nurodo priežastis, kodėl reikalinga kontaktinė konsultacija; o nusprendęs, kad galima suteikti nuotolinę konsultaciją pacientui, suteikia ją.
  12. Suteikus nuotolinę konsultaciją pacientui, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis, ESPBI IS formoje E025 pažymima nuotolinės konsultacijos pacientui suteikimo data, laikas, naudotos nuotolinio ryšio priemonės, paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi paciento sveikatos būklė ir suteiktos nuotolinės konsultacijos pacientui turinys, išvados, pateiktos rekomendacijos ir užpildoma forma Nr. 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 025/a-LK). Nusprendus pacientą siųsti atlikti tyrimo (-ų) ar gydytojo specialisto konsultacijos, gydytojas pateikia į ESPBI IS ir elektroniniu būdu pasirašo formą E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“ (toliau – forma E027). Kai atliekami tyrimai, atlikto tyrimo atsakymas pateikiamas formoje E027-a „Atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui“ (toliau – forma E027-a). 
  13. Kol nenustatoma paciento tapatybė, išskyrus kai paslaugos teikiamos neatskleidžiant tapatybės teisės aktų nustatyta tvarka, paslaugas teikiančiam sveikatos priežiūros specialistui ar kitam Pardavėjo įgaliotam asmeniui draudžiama nuotoliniu būdu teikti ar atskleisti bet kokią informaciją, susijusią su paciento asmeniu, įskaitant užduoti klausimus, kai pačiuose klausimuose jau yra pateikiami asmens duomenys (pvz., klausti, „Ar Jūsų vardas yra …..?”, „Jūsų el. paštas …“ ir pan. ). Pacientas identifikuojamas išimtinai pagal paciento pateikiamą informaciją (pvz. „Koks Jūsų registracijos metu nurodytas                     el. paštas..“, „Kokie paslaugų gavėjo duomenys buvo nurodyti užsakymo metu“ ir pan.). 
  14. Jei nesutampa identifikavimo metu paciento pateikta informacija su padalinio turima informacija arba kyla abejonių dėl paciento asmens tapatybės, pacientui paslaugos nuotoliniu būdu neteikiamos ir pasiūloma atvykti į padalinį jo tapatybei patvirtinti.
  15. Prieš pradedant teikti nuotolinę konsultaciją:
   1. Pacientas, turintis paslaugų kuponą nuotolinei konsultacijai, turi iš anksto šiose Taisyklėse nurodytu būdu užsiregistruoti nurodydamas dovanų kupono numerį.
   2. Identifikuojama paciento tapatybė, išskyrus atvejus, kai pacientas, ne jaunesnis kaip 16 m., pageidauja, kad paslauga jam būtų teikiama neatskleidžiant asmens tapatybės, sergant Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis teisės aktų nustatyta tvarka. Jei paciento pateikti atsakymai sutampa su informacija, nurodyta informacinėje sistemoje, toliau teikiamos nuotolinės konsultacijos.
   3. Gautas paciento sutikimas gauti nuotolinę konsultaciją:
    1. Tuo atveju, kai pirkėjas įsigyja kuponą dėl nuotolinių paslaugų jam teikimo, laikoma, kad apmokėjus tokį kuponą ir užsiregistravus nuotolinei konsultacijai, pacientas savo sutikimą nuotolinei konsultacijai patvirtinta šiais konkliudentiniais veiksmais.
    2. Tuo atveju, kai kuponą dėl nuotolinių paslaugų siekia panaudoti paslaugų gavėjas, kuris nėra pirkėjas, išankstinės registracijos metu užsiregistruodamas nuotolinei konsultacijai ir  prie jos prisijungdamas paslaugų gavėjas ar teisės aktų nustatyta tvarka atstovas suderintu laiku patvirtina savo sutikimą nuotolinei konsultacijai šiais konkliudentiniais veiksmais.
  16. Paciento tapatybės identifikavimas:
   1. paslaugą teikiantis sveikatos priežiūros specialistas identifikuoja pacientą ir tuomet pradeda teikti nuotolinę konsultaciją. Pacientas identifikuojamas užduodant konkrečius klausimus apie paslaugos gavėją (pacientą), nurodytus užsakymo metu ir žinomus tik pačiam paslaugos gavėjui;
   2. prieš pradedant teikti nuotolinę paslaugą, įsitikinama, ar ji teikiama būtent tam pacientui. Paslaugą teikiantis specialistas prieš paslaugos teikimą įsitikina, jog kalbama su konkrečiu pacientu. Šiuo tikslu prašoma pateikti paciento vardą pavardę, registracijos ir užsakymo metu pateiktus duomenis ir (ar) kitus duomenimis, žinomus tik pacientui ar teisėtam jo atstovui (pvz. kontaktinis telefono Nr., el. p., ankščiau teiktos paslaugos data, paskutiniai 4 asmens kodo skaičiai ir kt.).
  17. Paciento duomenų saugumui užtikrinti teikiant nuotolinę paslaugą, paslauga teikiama tik užsakymo registracijos metu nurodytomis nuotolinio ryšio priemonėmis nurodytu būdu (konkrečiu telefono numeriu, el. pašto adresu pateikiant prisijungimo duomenis ir kt., ir tik užsakymo metu nurodytam paslaugos gavėjui (jeigu toks nenurodytas, paslauga teikiama tik pačiam pirkėjui).
  18. Pradėdamas teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkamas paslaugų teikimo specialistas paslaugų teikimo metu pirmiausia išsiaiškina subjektyvią paslaugos gavėjo sveikatos būklę (remdamasis jo suteiktais duomenimis), surenka ligos ir epidemiologinę anamnezę (remdamasis paciento suteiktais duomenimis), įvertina paciento būklę, sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo.
  19. Nuotolinės konsultacijos metu gydytojas specialistas:
   1. konsultuoja pacientą, teikia išvadas, rekomendacijas;
   2. rekomenduoja, kaip reikėtų stebėti savo būklę ir kokių veiksmų imtis būklei keičiantis ar blogėjant;
   3. užpildo privalomus medicinos dokumentus ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikia į ESPBI IS;
   4. atlieka kitus būtinus atlikti veiksmus, reikalingus nuotolinei gydytojo konsultacijai pacientui suteikti;
   5. pagal poreikį gali paskirti ar pratęsti pacientui vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą; skirti diagnostinius tyrimus ir (ar) gydomąsias paslaugas, tyrimus ir procedūras; ir (ar) įvertinti  atliktų diagnostinių ir (ar) gydomųjų paslaugų ir procedūrų rezultatus ir juos įvertinus, paaiškinti pacientui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą ar vaistų vartojimą, išrašyti siuntimą, kai tai numatyta atitinkamų specialistų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
   6. prireikus elektroniniu būdu, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis kada tai nėra galima, gali: išrašyti receptą medikamentams; išrašyti siuntimą specialisto konsultacijai ar tyrimams; išduoti elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, jei tai numatyta nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
   7. jeigu nuotolinės konsultacijos metu išrašomas siuntimas ar receptas ir pacientas nori popierinio varianto, tokiu atveju specialistas surašęs dokumentus juos palieka pacientui nurodytos klinikos registratūroje ir pacientas atvyksta pasiimti jų jam patogiu jos darbo metu;
   8. prireikus kontaktinės konsultacijos, paciento užregistravimo į konsultaciją organizavimas.
  20. Jeigu Pardavėjo atitinkamas paslaugų teikimo specialistas, išsiaiškinęs subjektyvią paslaugų gavėjo sveikatos būklę, įvertinęs paslaugų gavėjo suteiktą informaciją ir duomenis, nusprendžia, kad negalima įsitikinti paslaugų gavėjo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu (patikimumu), paciento tapatybe arba (ir) neužtenka duomenų apie paslaugų gavėjo sveikatos būklę, arba (ir) objektyviai negalima nuotoliniu būdu įvertinti paslaugų gavėjo sveikatos būklės be apžiūros ar papildomų tyrimų, paslaugų gavėjui yra pateikiamos rekomendacijos, tame tarpe, registruotis į konsultaciją įprastine tvarka. Priėmus sprendimą neteikti nuotolinės konsultacijos arba jos teikimą nutraukti, gydytojas atsisakymo teikti paslaugas priežastį įrašo paciento ligos istorijoje ir informuoja pacientą.
  21. Pirkėjas (o tuo atveju, kai paslaugos gavėjas yra kitas asmuo – toks asmuo) supranta ir sutinka, jog paslauga laikoma tinkamai suteikta nuo to momento, kai paslaugų teikėjas įvertinęs paslaugų gavėjo būklę priima pagrįstą sprendimą – nepaisant to koks jis būtų: skirti gydymą, nukreipti paslaugų gavėją kito specialisto konsultacijai, rekomenduoja atvykti įprastai konsultacijai ir pan. Pavyzdžiui, nusprendus, jog paslaugų gavėjas turėtų būti registruojamas į konsultaciją kontaktine tvarka, paslauga (nuotolinė konsultacija), kurioje, įvertinus paslaugų gavėjo būklę, buvo priimtas sprendimas dėl kontaktinės (fizinėje paslaugų teikimo vietoje) konsultacijos būtinumo, yra laikoma tinkamai ir kokybiškai suteikta paslaugų gavėjui, su kuo pirkėjas sutinka ir neprieštarauja.
  22. Paslaugos gavėjas supranta, kad paslaugų teikėjui nusprendus, kad paslaugų gavėjui reikalinga konsultacija turi būti teikiama kontaktine tvarka (kai teikiama nuotolinė) ir (ar) reikalingi tyrimai, tokios konsultacijos/tyrimų registracija gali būti vykdoma ir paslauga teikiama priklausomai nuo paties paciento pasirinkimo ir pagal tuo metu galiojančius įkainius (paslaugų teikimo sąlygas) tiek Pardavėjo, tiek bet kurioje kitoje įstaigoje bei nėra įtraukta į vykdomos konsultacijos (kupono) kainą. 
  23. Visais atvejais Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už paslaugos suteikimo terminų pažeidimą, jeigu paslaugos jų gavėjui nėra suteikiamos arba suteikiamos ne laiku dėl ne Pardavėjo kaltės, dėl paties paslaugų gavėjo kaltės arba dėl nuo paslaugų gavėjo ar Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  24. Paslaugos gavėjo prašymu po paslaugų teikimo, šiam gali būti išduotas išrašas. 
  25. Tuo atveju, kai įsigyjami tyrimų ir tyrimų programų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kuponai, papildoma informacija susijusiu su tyrimų rezultatų pateikimo paslaugos gavėjui pateikimu pateikiama kupone arba registracijos metu ir (ar) atliekant tyrimus, jeigu kupone ar šiose Taisyklėse nenumatyta kitaip.
  26. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms svarbioms aplinkybėms paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Jeigu pirkėjas (paslaugos gavėjas) pažeidžia šias Taisykles, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja imperatyvioms teisės aktų normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei, turi teisę nutraukti paslaugos teikimą konkretaus pirkėjo (paslaugos gavėjo) atžvilgiu, o sumokėti pinigai už tokią paslaugą negrąžinami. 
  27. Pardavėjas neatsako už teikiant paslaugas ne dėl Pardavėjo kaltės atsiradusius paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar pirkėjų ir/ar trečiųjų asmenų patirtą žalą.
  28. Nuotolinės pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašu,  patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir mutatis mutandis Aprašo 7–9, 11–15, 17 ir 23 punktų bei IV–VI skyrių nuostatomis, kai šis aprašas taikomas remiantis galiojančiu teisiniu reguliavimu.
 1. PIRKĖJO (PASLAUGOS GAVĖJO) TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
  1. Pirkėjas turi teisę įsigyti paslaugų kuponus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ALTAMEDICA pagal Taisyklėse nustatytą tvarką ir sąlygas. 
  2. Pirkėjas privalo pateikti duomenis, būtinus vykdyti užsakymui. Jeigu pirkėjas nenurodo paslaugos gavėjo duomenų užsakymo pateikimo metu, laikoma, kad paslauga bus teikiama pačiam pirkėjui. 
  3. Pirkėjas (o tuo atveju, kai paslaugos gavėjas yra kitas asmuo – ir toks asmuo) privalo laikytis Taisyklėse ir Duomenų saugumo politikoje numatytų įsipareigojimų. 
  4. Pirkėjas (o tuo atveju, kai paslaugos gavėjas yra kitas asmuo – toks asmuo) turi teisę gauti kokybiškas paslaugas.
  5. Pirkėjas (o tuo atveju, kai paslaugos gavėjas yra kitas asmuo – toks asmuo) turi teisę gauti informaciją apie jo sveikatos būklę jam suprantama lietuvių kalba.
  6. Paslaugų gavėjas paslaugų teikimo metu privalo suteikti paslaugų teikėjui visą ir visapusišką jam žinomą informaciją apie savo sveikatos būklę, buvusias ir esamas ligas, alergines reakcijas, vartojamus vaistus bei kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos paslaugų teikimui. 
  7. Paslaugų gavėjas paslaugų teikimo metu privalo vykdyti Pardavėjo specialistų ir personalo teisėtus ir pagrįstus nurodymus.
  8. Paslaugų gavėjas turi teisę pasirinkti jam paslaugas teikiantį  sveikatos priežiūros specialistą iš registracijos metu nurodytų specialistų. Paslaugų gavėjui išankstinės registracijos metu nepasirinkus sveikatos priežiūros specialisto iš jam pasiūlytų, paslaugas teiks paslaugų teikėjo nuožiūra parinktas sveikatos priežiūros specialistas, jeigu paslaugos užsakymo aprašyme ar dovanų kupone nenumatyta kitaip.
  9. Paslaugų gavėjui paslaugas gali suteikti kitas, ne paslaugų gavėjo pasirinktas sveikatos priežiūros specialistas, jeigu paslaugų gavėjo norimu laiku jo pasirinktas sveikatos priežiūros specialistas negali suteikti paslaugų ir paslaugų gavėjas apie tai buvo iš anksto informuotas ir su tuo sutinka.
  10. Paslaugų gavėjas privalo Taisyklėse nustatyta tvarka informuoti Paslaugų teikėją, jeigu jis negali dalyvauti paslaugos teikime nustatytu laiku.
  11. Pirkėjas privalo sumokėti už paslaugų kuponus šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  12. Pirkėjas privalo užsakymo pateikimo metu pateikti visus duomenis, kuriuos pirkėjas sutinka nurodyti PVM sąskaitoje faktūroje. 
  13. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo pirkimo, prisijungimo duomenis bei išankstinės registracijos duomenis ir neperduoti šių duomenų jokiems tretiesiems asmenims. Jei pirkėjas ar paslaugos gavėjas praranda prisijungimo ar kitus duomenis, Pardavėjas neatsako dėl pirkėjo ar paslaugos gavėjo pirkimo, prisijungimo ar išankstinės registracijos duomenų praradimo kilusios žalos.
  14. Tuo atveju, jeigu paslauga teikiama nuotoliniu būdu, pirkėjas (o tuo atveju, kai paslaugos gavėjas yra kitas asmuo – ir toks asmuo) privalo užtikrinti, kad sutartu laiku jokie tretieji asmenys nuotoliniu būdu neperimtų jo bendravimo tokiomis priemonėmis ir pats asmeniškai atsako už duomenų konfidencialumą.
  15. Paslaugų teikimo metu pirkėjas (o tuo atveju, kai paslaugos gavėjas yra kitas asmuo – ir toks asmuo) neturi teisės daryti garso ir (ar)vaizdo įrašų, taip pat, naudotis kitomis fiksavimo (stebėjimo) priemonėmis ir (ar) leisti paslaugos teikimo metu dalyvauti kitiems asmenimis, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis.
  16. Paslaugų teikimo metu (o tuo atveju, kai paslaugos gavėjas yra kitas asmuo – toks asmuo) teikiant paslaugas gali dalyvauti su įstatyminiu ar kitu už jį atsakingu asmeniu (vaiko tėvas (mama), globėju, rūpintoju ir pan.), kiek tai neprieštarauja jų teisėtiems interesams ir taikytinų teisės aktų reikalavimams.
  17. Pirkėjas ir paslaugų gavėjas, naudodamasis ALTAMEDICA, įsipareigoja laikytis Taisyklių, Duomenų apsaugos politikos, laikytis bei nepažeisti jų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  18. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, pirkėjas įsipareigoja, gavęs kuponą,  perskaityti jį ir įsitikinti, kad kupone nurodyta paslauga yra ta, kurios kuponą Pirkėjas užsakė. Pirkėjas pastebėjęs bet kokį netikslumą privalo kreiptis į Pardavėją ir nedelsiant apie tai informuoti.
  19. Pirkėjas (paslaugų gavėjas) privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų (taikomų pirkėjo ir (ar) atitinkamų paslaugų gavėjo atžvilgiu).
  20. Pirkėjas (paslaugų gavėjas)  turi kitas teises, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos teisės aktai atsižvelgiant į sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pobūdį.
  21. Pacientas ar jo atstovas nuotolinės konsultacijos metu privalo suteikti visą ir teisingą informaciją, reikalingą gydytojo sprendimui dėl konsultacijos formos (nuotolinės ar kontaktinės) priimti arba svarbią priimant sprendimus nuotolinės konsultacijos metu.
 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
  1. Pardavėjas įsipareigoja pagal dovanų kuponą suteikti kokybiškas paslaugas lietuvių kalba.
  2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti ir užtikrinti Paslaugų gavėjo teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, visą gautą informaciją laikyti konfidencialia ir gautus asmens duomenis tvarkyti tik Duomenų apsaugos politikoje ir galiojančiose asmens duomenų apsaugos įstatymuose nustatyta tvarka.
  3. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas suteikti paslaugos turi teisę savo nuožiūra panaikinti nepanaudoto kupono galiojimą ir grąžinti pinigus pirkėjui tokiu pat būdu kaip jis buvo apmokėtas, jeigu paslaugos užsakyme ar kupone nenurodyta kitaip.
  4. Pardavėjas neatsako už ALTAMEDICA veikimo sutrikimus, tam tikru metu dėl diegiamų atnaujinimų ar techninių gedimų, o ALTAMEDICA veikla gali būti iš dalies ar visiškai sustabdyta ar apribota dėl Pardavėjo įgyvendinamų organizacinių pakeitimų. 
  5. Jei pirkėjas ar bet kuris kitas asmuo bando pakenkti ALTAMEDICA darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti tokio asmens galimybę naudotis ALTAMEDICA arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti pirkėjo/lankytojo galimybę naudotis internetine parduotuve ALTAMEDICA.
  6. Pardavėjas turi teisę gauti teisingus, tikslius ir aktualius pirkėjo (o tuo atveju, kai paslaugos gavėjas kitas asmuo, kito asmens) asmens ir (ar) kitus duomenis, reikalingus sutarties tarp šalių sudarymui ir tinkamam jos vykdymui ar teisės aktuose numatytų Pardavėjui prievolių įvykdymui.
  7. Dėl ALTAMEDICA įvykusių techninių klaidų įsigijus tyrimus ar paslaugas kitokia kaina nei numatyta Pardavėjo patvirtintame kainyne Pardavėjas pasilieka teisią tyrimų ar paslaugos neatlikti ir grąžinti pinigus už klaidingą pinigų sumą nusipirktus tyrimus ar paslaugas.
  8. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose imperatyvių reikalavimų (taikomų Pardavėjui).
  9. Pardavėjas įsipareigoja pirkėjo užsakymus vykdyti Taisyklėse nustatyta tvarka.
  10. Pardavėjas, be Taisyklėse ir Duomenų saugos politikoje numatytų teisių, turi kitas teises ir pareigas, kurias jam numato imperatyviai taikytini teisės aktai. 
 1. ATSAKOMYBĖ
  1. Pirkėjas atsako už visus veiksmus, atliktus ALTAMEDICA, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje, užsakyme pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje, užsakyme pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo, netinkamo Pirkėjo (paslaugų gavėjo) pareigų vykdymo.
  2. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Duomenų saugumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  3. Už sutarties (užsakymo) netinkamą vykdymą, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  4. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Tiesioginiai nuostoliai laikomi numatytinais jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokius tiesioginius nuostolius Pardavėjas ir pirkėjas suvokė, sudarydami sutartį.
  5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai pirkėjas patiria nuostolių dėl to, kad pirkėjas ir paslaugų/ gavėjas (jeigu šis yra kitas asmuo) nesaugojo prisijungimo prie savo paskyros duomenų, juos perdavė kitiems asmenims ar perdavė su  užsakymu, pirkimo sutartimi susijusius duomenis kitiems asmenims, taip pat, jei pirkėjas ar paslaugų gavėjas nesusipažino, neperskaitė Taisyklių, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Duomenų saugumo politika.
  6. Jeigu ALTAMEDICA yra pateiktos nuorodos į kitų asmenų tinklapius, Pardavėjas neužtikrina ir negarantuoja, kad tokiuose tinklapiuose pateikta informacija yra teisinga, tiksli, Pardavėjas tokios informacijos netikrina. Už kitų asmenų pateikiamos informacijos turinį atsako tokie asmenys.
  7. Pardavėjas nėra laikomas atsakingu, jei pirkėjas (ar paslaugų gavėjas) negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų, kuponų dėl mobiliojo ar internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, netinkamų nustatymų ar kitų trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo.
  8. Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai:
 1. Pardavėjas nebus atsakingas už sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių, kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 8.8.2. punkte.
 2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.
 3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymui:
 1. Pardavėjas nedelsdamas informuos pirkėją; ir
 2. įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką  pristatymui ar paslaugų suteikimui pirkėjui (ar kitas asmeniui), Pardavėjas suderins naują pristatymo ar paslaugos suteikimo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos arba savo pasirinkimu atšauks kuponą ir grąžins už jį sumokėtus pinigus.
 3. Tuo atveju, jeigu teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas asmeniui buvo padaryta turtinė ar neturtinė žala, pacientas turi teisę į žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 1. VARTOTOJO TEISĖ ATSISAKYTI NUOTOLINĖS AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES
 1. Pirkėjas (vartotojas) neturi teisės atsisakyti nuotolinės ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties dėl kupono asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (konsultacijos, tyrimai, procedūros ir pan.) atsižvelgiant į tokių paslaugų rūšiai taikomą išimtį, numatytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228-3 2 d. 3 p. Teisė atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims ir (ar) asmenims: juridiniams asmenims ir (ar) prekes ar paslaugas perkant komerciniais tikslais, taip pat, kai perka ne vartotojas; paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį.
 2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, jog supranta, kad Taisyklių 9.1. punkte nurodytoms kategorijoms priklauso kuponai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, todėl vartotojui nebus suteikiama teisė atsisakyti sutarties, sudarytos dėl tokio kupono pirkimo.
 1. KONFIDENCIALI INFORMACIJA IR DUOMENŲ TVARKYMAS
 1. Pardavėjo taikoma duomenų, įskaitant konfidencialią informaciją ir asmens duomenis, saugos politika ir detali informacija apie duomenų tvarkymą naudojantis ALTAMEDICA bei jos teikiamomis paslaugomis, yra pateikiama paspaudus „Duomenų saugumo politika“.
 2. Kiekvienas užsakymas/sudaryta sutartis bei su jos vykdymu susijusi informacija yra registruojama ir saugoma Pardavėjo duomenų bazėje „Duomenų saugumo politikoje“ bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 3. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus išankstinį Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užsiregistravus šioje elektroninėje parduotuvėje bei pažymint atitinkamus laukus arba pateikiant savo duomenis užpildant „Naujienlaiškio“ prenumeratą. Pirkėjas, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais, taip pat, nebenorėdamas gauti Pardavėjo Pirkėjui skirtų pasiūlymų,  turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas tokiu atveju gali paspausti siunčiamo elektroninio pranešimo (naujienlaiškio) apačioje esančią nuorodą ir atsisakyti siunčiamų laiškų.
 4. Visi paciento asmens duomenys ir medicinos dokumentai, susiję su Taisyklėse nurodytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, tvarkomi Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), kaip nustatyta Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr.  V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-657), ir Išankstinės pacientų registracijos informacinėje sistemoje (toliau – IPR IS), jeigu tokią pareigą tvarkyti numato taikytini teisės aktai.
 1. PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMAS, GINČŲ SPRENDIMAS
 1. Pirkėjas, ar kitas asmuo, kuriam tokia paslauga buvo suteikta, manydamas, kad jam buvo suteikta nekokybiška paslauga arba manydamas kad Pardavėjas kitaip pažeidė Taisyklėse numatytas pareigas, jo teises ar įstatymų saugomus interesus, ir/ar padarė žalą asmeniui, turėtų kreiptis į Pardavėją ir nurodyti savo reikalavimą ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Pardavėjas neatlygintinai išnagrinės Pirkėjo kreipimąsi ir pateiks išsamų atsakymą  ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, nebent įstatymai nustato kitaip. Jeigu Pardavėjas netekins Pirkėjo reikalavimų arba juos tenkins iš dalies, Pardavėjo atsakyme bus pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą ir (ar) nurodys kitą ginčo sprendimo tvarką, kuri taikoma pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Visais atvejais, ir (ar) nepavykus ginčo išspręsti derybų būdu ir (ar) ikiteismine tvarka, asmuo turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą pagal Pardavėjo registruotos buveinės vietą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais dėl jo pažeistų interesų gynimo.
 2. Jei vartotojo netenkina pardavėjo atsakymas į pateiktą pretenziją ar, jei pardavėjas į gautą pretenziją nepateikia atsakymo ilgiau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo, dėl pardavėjo veiksmų/ neveikimo pirkėjas ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus nuo kreipimosi į pardavėją dienos turi teisę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt,                    tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt  (daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą elektroninėje ginčų sprendimo platformoje EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt. Bet kuriuo atveju pirkėjo kreipimasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, neatima iš Pirkėjo teisės kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.
 3. Ginčai ir reikalavimai dėl netinkamai suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir (ar) žalos pacientui atlyginimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Šios Taisyklės ir bet kokios sutartys, susirašinėjimas tarp Pardavėjo ir pirkėjo (ar /paslaugų gavėjo) yra sudaromos ir vykdomos tik lietuvių kalba.
  2. Pacientai turi visas teises ir pareigas numatytas ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  3. Paciento pageidavimu, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jam gali būti pateikta peržiūrėti asmens sveikatos istorija ar kiti paciento medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Dėl dokumentų (kopijų) išdavimo tvarkos ir sąlygų reikia kreiptis pardavimai@altamedica.lt  arba skambinti telefono numeriu 8 373 87101 arba                    +370 611 47273.
  4. Tuo atveju, jeigu paaiškėtų, jog bet kuri iš Taisyklėse nurodytų sąlygų prieštarauja įstatymui, taikoma įstatyme numatyta nuostata. 
  5. Tuo atveju, jeigu paslaugų pagal kupono teikimo tvarką ir reikalavimo nustato įstatymas ar kitas privalomas teisės aktas ir (ar) esant prieštaravimų tarp Taisyklių ir tokio teisės aktų nuostatų, taikomos tokio teisės akto nuostatos. 

Turite klausimų dėl Taisyklių? Jums padės klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai. Rašykite elektroninį laišką adresu: pardavimai@altamedica.lt arba skambinkite telefono numeriu 8 373 87101 arba +370 611 47273.